logo.png

BRANNVERN

Både for Rome AS som eier og den enkelte leietaker vil en brann medføre store konsekvenser og er noe vi absolutt skal unngå. For å minimalisere risikoen er det nødvendig å sette fokus på det forebyggende arbeidet som utføres.

Ansvarsfordeling mellom utleier og leietaker reguleres i leiekontrakten, men generelt for våre leieforhold gjelder at eier foretar all kontroll og vedlikehold i fellesarealer og på fellestekniske branninstallasjoner, mens leietaker er ansvarlig innenfor sitt leieobjekt.

Dette innebærer at leietaker må ha kontroll på at rømningsveier i leielokalet til enhver tid er frie, at nød- og ledelys fungerer, at branncellebegrensede vegger og dører er intakte, kontroll av slokkerutstyr og elektriske anlegg. Rome AS gjennomfører tilsvarende kontroller månedlig i alle fellesareal, og dokumenterer dette i eiendommens brannperm.

Man skal likevel være forsiktig med å gjemme seg bak rutiner og sjekklister. Det viktigste i denne sammenheng er å formidle fokus på brannsikkerhetsarbeidet ut til alle ansatte, og at ansvaret for dette tildeles en person i bedriften. Bare det å informere sine ansatte hvor byggets alternative rømningsveier og brannslukkerutstyr befinner seg vil være en god start på det brannforebyggende arbeidet.

Organisering
Rome AS skal ha en ansvarlig brannvernleder for alle bygg. I tillegg skal alle leietakere ha en brannvernansvarlig og en vara brannvernansvarlig medarbeider. Disse to retter seg etter ”instruks for brannvernansvarlig”, et dokument som skal være oppslått på vegg i alle leieforhold.

Øvelser
Det bør arrangerer brannøvelser hvert år. Dette kan være evakueringsøvelser eller teoriøvelser hos den enkelte leietaker.

Brannalarm
Alle våre bygninger er utstyrt med brannalarmanlegg, noen med direkte alarmoverføring til brannvesenet. Man skal i alle tilfelle ringe brannvesenet telefonnummer 110 ved brann.

Slokkemidler
Rome AS har utstyrt bygningene med brannslanger og brannslokningsapparater. Disse undersøkes jevnlig av driftstekniker samt at det er inngått serviceavtale med eksternt brannkonsulentfirma, som har service en gang per år.

Branninstruks
Instruksen er oppslått flere steder og det påligger alle å gjøre seg kjent med innholdet i den. Mangler branninstruks hos din bedrift, ber vi om at vår tekniske avdeling varsles snarest.

Rømningsplaner
Rome AS har satt opp rømningsplaner på strategiske steder og i alle etasjer. Det påligger alle å gjøre seg kjent med rømningsveiene.

Branntegninger
Rome AS har utarbeidet branntegninger for alle bygninger. Branntegningene viser brannskiller/ seksjonering i bygget. Den enkelte leietaker er ansvarlig for at brannskiller ikke blir brutt ved ombygginger, legging av kabler etc. Rome AS skal kontaktes før slike arbeider igangsettes.

Krav om internkontroll
Leietaker har selv ansvaret for at arbeidsforholdene for sine ansatte er i henhold til lovens krav. Arbeidsmiljølovens ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter” (Ik-forskriften) gjelder for alle våre leietakere. IK-forskriften konkretiserer områdene som skal være underlagt bedriftens kontroll. Vi har i denne informasjonsbrosjyren satt spesielt fokus på to av områdene som hjemles hhv i lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, samt brannvernloven.

Kravene til dokumentasjon for sikkerhet og utbedring på slike anlegg er dessverre ikke entydig lesbart ut av forskriftene til nevnte lover.

Brannvern – og elektro-installasjoner ; leietakers ansvar for ettersyn og vedlikehold.

Vi har valgt å legge vår kontrollfrekvens på hvert år. I prinsippet blir da hovedtavler termografert og de øvrige elektrotekniske- og brannvern-installasjonene inspisert, basert på stikkprøver og visuell gjennomgang. Dette gjelder ledningsnett med kontaktorer / brytere, armatur til nød-ledelys og vanlig belysning, brannslokkeutstyr, varslingsanlegg osv. I praksis har vi løst dette med serviceavtaler med seriøse leverandører.

Vi forventer at leietakerne sørger for en tilsvarende kontroll og utbedring av anleggene i sine arealer, slik at installasjonene er sikre til enhver tid – og slik at dette kan dokumenteres overfor så vel oss som de respektive tilsynsmyndigheter.

ROME AS • Brendehaugen 18 • NO-6065 Ulsteinvik Design og CMS:Osberget.no